Privacy Statement

Doel verwerking persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens door ons vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te weten:

A. Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG): voor sommige verwerkingen die niet noodzakelijk zijn om onze taken als bewindvoerder uit te voeren, zullen wij uw toestemming vragen alvorens wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

B. Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG): als u een overeenkomst met ons aangaat om uw financiële zaken te regelen, dan is inherent hieraan dat wij persoonsgegevens van u voor dit doel verwerken. Uw toestemming is hiervoor niet vereist en zal ook niet worden gevraagd door Stabilum.

C. Uitvoeren van een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG): de rechtbank stelt u onder ons bewind. Op basis van het vonnis voeren wij een wettelijke verplichting uit, namelijk het regelen van uw financiële zaken. Wij vragen u dus niet om uw toestemming als dit de grondslag is voor een verwerking.

Verwerking soort gegevens

De uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting kan met zich meebrengen dat Stabilum gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere organisaties ten behoeve van haar bewindvoerderstaken.

Informeren betrokkene(n) bij verwerking

Stabilum informeert in beginsel betrokkenen niet als zij gegevens van hen gaat verwerken, tenzij de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van de bewindvoerderstaken.

Beveiliging van uw gegevens

Stabilum zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, conform de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn gegevens

Stabilum bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of langer dan de wet voorschrijft.

Privacyrechten betrokkenen

Recht op inzage

Op grond van artikel 15 AVG heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

Op grond van artikel 16 AVG heeft u recht om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen, indien blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

Recht op vergetelheid

Op grond van artikel 17 AVG heeft u, in een aantal gevallen, recht om uw gegevens te wissen.

Recht op dataportabiliteit

Op grond van artikel 20 lid 1 sub a AVG heeft u recht op overdraagbaarheid van gegevens als Stabilum uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst. Dit geldt alleen voor digitale gegevens en geen fysieke documenten.

Dit recht geldt echter niet wanneer de verwerking van uw gegevens geschiedt op grond van de uitvoering van een wettelijke verplichting (artikel 20 lid 3 AVG).

Recht op beperking van de verwerking

Op grond van artikel 18 AVG heeft u recht om Stabilum te verzoeken uw gegevens te beperken.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Stabilum.

Termijn voor beantwoording verzoek

Stabilum houdt zich aan de wettelijke termijn van een maand om aan een eventuele verzoek op basis van bovenstaande privacyrechten te voldoen, met de mogelijkheid om met twee maanden te verdagen in bijzondere situaties.

Verzoek doen?

U kunt uw verzoeken schriftelijk richten aan:

Stabilum
Postbus 32314
2503AA Den Haag

Klachtenregeling

Bent u het niet mee eens met hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of uw privacyrechten? Dan vragen wij u de klacht eerst aan ons voor te leggen om ons de kans te bieden dit samen met u op te lossen (klachten@stabilum.nl). Mocht dit geen soelaas bieden of

heeft u er geen vertrouwen in, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).